Dataräddning CD/DVD och diskett

Optiska media så som CD och DVD användas inte längre i stor omfattning. De användes tidigare till att lagra bilder, film, säkerhetskopiering m.m. Då kunde det ibland uppstå oväntade problem som medförde att skivan blev helt eller delvis oläsbar. Orsaken kan bl.a. vara:

  • En misslyckad bränning, som kan ha flera olika anledningar.
  • Oavsiktlig radering av en omskrivningsbar CD/DVD.
  • Mekaniska skador.

Har du fortfarande kvar en CD eller DVD som nu är oläsbar? Det kan finnas goda möjligheter att vi kan hjälpa dig att få tillbaka innehållet. Vi använder specialiserad hårdvara för att kunna återskapa inspelningar och data från skadade och ”felbrända” CD/DVD. Med enbart programvara är det i princip omöjligt att återskapa från sådana skador.

Disketter används inte alls längre så vitt vi känner till. Dess begränsade lagringskapacitet gjorde att den snabbt ersattes med andra media när dessa blev tillgängliga. 

En skadad diskett kan bete sig som att den är tom och inte formaterad eller så är det enstaka filer som inte går att läsa. Orsaken kan vara: 

  • Oavsiktlig formatering eller radering av filer.
  • Disketten har blivit sliten efter lång tids användning.
  • Nytillkommen mekanisk skada.
  • Utsatt för magnetism från exempelvis en mobiltelefon.

Även här så finns det möjligheter att vi kan rekonstruera innehållet. För att inte förvärra en eventuell mekanisk skada är det viktigt disketten inte utsätts för ytterligare påfrestning med upprepade försök att läsa den.