Trasiga digitalminnen och dess rådata

Att läsa ut och återskapa data från ett trasigt minneskort eller USB-minne är ett mycket komplicerat arbete.

Det är kanske svårt att tro, men ett digitalminne är faktiskt en komplett form av en liten dator som innehåller en processor tillsammans med en eller flera minneskretsar och andra kringkomponenter.

Förutom användardata (dina filer, bilder och dokument) innehåller minneskretsarna i digitalminnena styr och kontrolldata som är vital för minneskortets eller USB-minnets funktion. Utöver detta är användardatat oftast kodat med olika algoritmer. Innehållet i minneskretsarna betecknar vi sammantaget som rådata eftersom denna data är helt oanvändbar innan den har processats och omvandlats till en form som en dator eller annan enhet kan förstå och använda.

I ett fungerande digitalminne är det enhetens processor som tar hand om rådatat och presenterar det för datorn eller kameran i en form som dessa kan läsa och hantera. All styr och kontrolldata är bortskalat och felläsningar (bitfel) från minnet är rättat och korrigerat.

I ett trasigt digitalminne, där felet är av sådan art att innehållet måste återställas direkt från dess minneskrets, måste således en fullständig avkodning av utläst rådata utföras. Det innebär att vi måste emulera/simulera processorns funktion för en slutlig återskapning av dina filer. En förutsättning är att utläst rådata blir någorlunda intakt. Det krävs en väldigt speciell teknik och hantering för att kunna utföra hela detta komplicerade arbete.

Orsaken till att ett minneskort eller USB-minne slutar att fungera kan vara att:

  • Ett elektroniskt fel där något komponentfel har inträffat.
  • Ett processorfel/kontrollerfel har inträffat.
  • En mekanisk skada har inträffat. T.ex. en brytskada eller skadade ledningsbanor.

Ett elektroniskt fel innebär i regel att ett komponentfel har uppstått som orsakar att enheten inte länge kan fungera normalt eller inte alls. ett sådant fel har inträffat kan innehållet oftast räddas genom temporära reparationsåtgärder.

Ett processor/kontrollerfel innebär i regel att enhetens minneskretsar måste demonteras och att rådatat måste läsas ut och behandlas manuellt från kretsarna. Den här typen fel kan uppstå av två anledningar:

  1. Processorn är defekt.
  2. Processorn är hel, men det har uppstått för många läsfel från minneskretsen

En defekt processor hör till kategorin elektroniskt fel. Innehållet i minneskretsarna är i detta fall oftast helt intakt.

När för många läsfel uppstår vid läsning av innehållet från minneskretsens minnesceller kan inte längre processorn kontrollera och hantera innehållet från minnet. Ett kontrollerfel har därmed uppstått. När detta har inträffat blir oftast digitalminnet okontaktbart. Minnescellerna blir med tiden försvagade vilket är en vanlig orsak till att minneskort och USB-minnet fallerar. Orsaken kan även vara problem med de komplexa tabeller som processorn behöver hålla reda på för att kunna adressera innehållet i minneskretsen.

När inte ens minneskortets eller USB-minnets egen processor längre kan läsa från minneskretsen, krävs det mer än en enkel ”läsare” för att kunna få ut rådatat för vidare behandling med acceptabel kvalitét.

När vi läser ut rådatat från skadade och ”försvagade” minneskretsar använder vi specialiserad hårdvara som kan styra kretsarna på ett sätt som möjliggör läsning med bra resultat, trots skadorna.

Läs mer: Räddning av förlorad data från trasiga digitalminnen.